Hold av eksotiske slanger og øgler blir fortsatt forbudt

Regeringen.no

Landbruks- og matdepartementet

Hold av eksotiske slanger og øgler blir fortsatt forbudt

Landbruks- og matdepartementet har konkludert med at det ikke skal åpnes for innførsel og hold av en del eksotiske slange- og øglearter (reptiler).

– Det er primært dyrevelferdshensynet som gjør at jeg ikke ønsker å legalisere hold av eksotiske krypdyr, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Krypdyr er i motsetning til tradisjonelle familiedyr ikke tamme og de vil ofte oppfatte menneskelig kontakt som entydig negativt.

Alt dyrehold forutsetter at dyreeieren har nødvendig kompetanse for hold av det aktuelle dyret. Men, når det gjelder reptiler, er det stor variasjon i hvilke krav dyrene har til miljø, temperatur, klima, fôr og stell. Det er vanskelig å tilby dem dyrevelferdsmessig gode forhold. Dette krever spesialisert kompetanse hos dyreeier, og dyrene er ikke egnet for å bli håndtert av vanlige kjæledyreiere uten spesiell kunnskap.

Selv om det er forbudt etter dyrevelferdsloven å fôre med levende dyr, er det grunn til å tro at forbudet vil bli brutt av mange, ettersom mange slanger er vanskelig å fôre med døde dyr.  Selv om reptileiere vil velge å fôre med døde dyr, vil en legalisering av slikt dyrehold gi utfordringer med tanke på produksjon og avliving av slike ”fôrdyr”. Dette er en tilleggsutfordringer for dyrevelferden som taler mot å tillate reptilhold.

Det faktum at det finnes så mange ulovlige dyrehold, er ikke et argument for å tillate hold av reptiler i private hjem. Det er heller ikke grunn til å tro at legalisering av noen utvalgte arter vil føre til at alt ulovlig hold av reptiler opphører.

Läs mer här: http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2013/april-13/hold-av-eksotiske-slanger-og-ogler-blir-.html?id=722092