Projekt Grodkollen

Stockholms Herpetologiska Förening är medfinansiärer i projekt Grodkollen. Projektet är ett initiativ för att långsiktigt arbeta med bevarandet av groddjur i Stockholm Stads närnatur. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms Stads Idrottsförvaltning, Miljöförvaltningen, aktionsgruppen ”Rädda Långsjöns grodor” samt Stockholms Herpetologiska Förening.

Grodkollen.se kommer att bli en plats där engagemang för dessa djur kanaliseras. Webbplatsen kommer fungera som en källa till information, en plats för insamling av observationer och för att dela med sig av, ställa frågor kring och diskutera allt som rör Stockholms groddjur. Lokalt engagemang, som till exempel att bilda en faddergrupp för den lokala groddammen, kommer uppmuntras och ges ett hem på Grodkollen.se.

Projekt Grodkollen har beviljats en summa av 390 000 över en period på tre år (2014-2017). Förutom att bygga upp webbplatsen Grodkollen.se kommer en stor del av bidraget att gå till konkret bevarandearbete så som habitatförbättrande åtgärder i form av restaureringar av dammar och våtmarker och förbättring av tillgänglighet och information kring groddjurslokaler. 

En stor del av medlen kommer också att gå till det fortsatta bevarandearbetet med den större vattensalamandern (Triturus cristatus). Denna hotade vattensalamander har med stor framgång återintroducerats till Judarnskogen. I projektet kommer vi att fortsätta arbetet med återintroduktioner till andra områden där den har försvunnit samt arbeta vidare med att stärka existerande populationer.

Vi i SHF går in som medfinansiärer i form av ideellt arbete. Som ett första led i detta kommer vi fortsätta arbetet med habitatförbättrade åtgärder vid grodlokalen i Söderberga. För två år sedan, år 2012, utförde SHF habitatförbättrande åtgärder på platsen, bland annat lade vi igen ett dike som grävts för att dränera våtmarken. Men det finns mer att göra! Därför samlas vi lördagen den 17 maj för att röja sly, nedfallna träd och samla skräp. Vi kommer även att grilla och ha det trevligt! Vi ser fram emot en härlig arbetsdag i skogen, hela familjen är välkommen! Vi samlas klockan 10 vid T-Råcksta.

Detta är ett utmärkt tillfälle att göra en handfast insats för våra amfibievänner!

För mer information kontakta Vide Ohlin. Tel. 070 875 54 01 alt. e-post vide.ohlin@gmail.com

Vi kommer även att fortsätta med denna typ av handfasta bevarandearbeten till hösten och kommande år. SHF´s naturvårdsgrupp vill därför gärna ha in förslag på åtgärder och aktiviter, alla ideer är välkommna!